• کاهش زمان دریافت ویلچر جدید از 3 به 2 سال
    کاهش زمان دریافت ویلچر جدید از 3 به 2 سا...

    معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران از کاهش زمان انتظار تحویل ویلچر جدید (از زمان تحویل ویلچر قدیم) از ۳ به ۲ سال خبر داد و گفت: البته تحویل ویلچر به افراد با وزن زیاد یا افرادی که به علت کسب و کار معمولا...